Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Tchibo: podrobné podmínky soutěže

„Poznávejte tajemství kávy a vyhrajte!“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Poznávejte tajemství kávy a vyhrajte“ (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

1. Pořadatel a Organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Tchibo Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha, Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 140 00, IČ: 161 90 793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1774 (dále jen „pořadatel“).
Organizátorem soutěže je společnost SANOMA MEDIA PRAHA s. r. o., se sídlem Praha 4, Lomnického 7, č.p. 1705, PSČ 140 00, IČ 45278776, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze oddíl C, vložka 9880 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na webech Organizátora v termínu od 5. 3. 2012 do 27. 5. 2012 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící").
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností Tchibo Praha, spol. s r. o., SANOMA MEDIA PRAHA s. r. o., a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 Občanského zákoníku.

4. Princip a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení

Účast v soutěži je podmíněna sbíráním „zrnek kávy“ na webech Organizátora. Spotřebitel se zapojí do soutěže tak, že …

5. Soutěžní registrace

Pro řádnou registraci do soutěže musí soutěžící v rámci soutěžního formuláře na webech Organizátora vyplnit řádně následující údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon. Soutěžící musí také označit pole k tomu určené, kde souhlasí s poskytnutím svých osobních dat a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely (viz. odstavec 7) a vše odeslat přes dané internetové stránky.
Za soutěžícího se považuje osoba, která splnila podmínky dle čl. 4 těchto pravidel a jež se zaevidovala v rámci soutěžní registrace.

6. Výhry v soutěži

Hlavní výhra:

  • Prodloužený víkend ve Vídni pro jednoho výherce s doprovodem 15. 6.-17. 6. 2012

Vedlejší výhry:

  • Káva
  • Výrobky Tchibo
  • Poukázky do obchodů Tchibo v hodnotě 300 Kč
  • Účast v kulinárním kurzu pro 5 osob s doprovodem 21. 4. 2012
  • Účast v baristickém kurzu pro 5 osob s doprovodem 19. 5. 2012
  • Kávová masáž pro 10 osob

Výherci soutěže registrovaní přes web budou kontaktování na e-mailu, který uvedli v rámci soutěžní registrace.
Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím pošty nejpozději do jednoho měsíce po potvrzení výhry, a to na jimi uvedenou kontaktní adresu.
V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat.
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
Provedením soutěžní registrace projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7. Zpracování osobních údajů Organizátorem

Účastí v soutěži projevil subjekt údajů výslovný souhlas: „Souhlasím se zpracováním osobních údajů získaných Organizátorem v rámci této soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa. Souhlasím se zpracováním osobních údajů, včetně e-mailu a telefonu organizátorem. Souhlasím se zpřístupněním údajů též Pořadateli soutěže.
Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu do odvolání souhlasu. Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) informován(a) o právu přístupu k osob. údajům, právu na jejich opravu, blokování, doplnění i o možnosti kdykoli a bezplatně požádat o ukončení zpracování mých osobních údajů a jejich likvidaci, na adrese …..

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s Organizátorem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s Organizátorem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže.
Pořadatel a Organizátor neodpovídají za nedoručení, ztrátu či poškození výher.
Statut soutěže v platném znění je účastníkům k dispozici u Organizátora soutěže. Vzhledem k úplnosti obsahu plní tento statut i funkci úplných pravidel soutěže.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky