Obsahuje ideje a hodnoty, které si lidé sami vytvořili, ale mylně se domnívají, že za nimi stojí jakési vyšší síly. Náboženství hluboce poznamenala kulturu i dějiny národů.

Historická náboženství se odvozují od zakladatelské osobnosti, jejího učení a příkladu – křesťanství s Ježíšem Nazaretským, židovství s Abrahámem a Mojžíšem, islám s Mohamedem… Pokud věřící uznávají pouze jednoho boha, jde o monoteismus (judaismus, křesťanství, islám). Jestliže více, jde o polyteismus (hinduismus, náboženství v antice).

Nejrozšířenější monoteistická náboženství jsou křesťanství a islám, obě navazují na judaismus. Věřící těchto náboženství vyznávají stejného Boha a Starý zákon považují za posvátný.

Křesťané kromě Starého zákona uznávají i Nový zákon, oba jsou součástí posvátné Bible. Muslimové respektují pouze některé biblické postavy a myšlenky. Jejich knihou je Korán.

Hlavní světová náboženství

Křesťanství

Monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství. Základem je víra v Ježíše Krista, kterého chápe jako spasitele světa, Božího syna a Boha samého. Vzniklo v 1. století našeho letopočtu z židovství na území Palestiny, kde Ježíš působil. Začátky křesťanství zachycuje Nový zákon.

Islám

Monoteistické náboženství, vznikl v 7. století n. l. na Arabském poloostrově pod vlivem judaismu a křesťanství. Jeho zakladatel Mohamed navazuje na židovské knihy, sám sebe považuje za dědice Mojžíšova a Ježíšova. Jediný bůh je Alláh. Počet vyznavačů islámu rychle roste.

Buddhismus

Vznikl v Indii, jeho cílem je zničení příčiny lidského utrpení, klade důraz na toleranci a omezování vlastních potřeb. Zakladatelem byl Siddhártha Gautama (6. století př. n. l.), později nazvaný Buddha. Neodvolával se na existenci jakéhokoli boha, buddhismus proto bývá označován jako ateistické náboženství. I v něm sice vystupují božstva, ale jsou považována za smrtelné bytosti.

Významná národní náboženství

Hinduismus

Vznikl přibližně v 6. až 4. století př. n. l., jde o nejstarší, dosud existující náboženství. Věřící buď považují jedno z božstev za nejvyšší, nebo mají tzv. božskou trojici (Višna, Šiva a Bráhma).

Judaismus

Státní náboženství Izraele. Hlásí se k němu Židé celého světa. Vznikl ve 3. tisíciletí př. n. l. na území dnešní Palestiny. Základem je víra v jednoho boha, který si vybral Židy za vyvolený národ. Posvátnou knihou je biblický Starý zákon.

Další náboženství

Taoismus

Jeden ze základních směrů staročínské filozofie, vznikl pravděpodobně v 5. století př. n. l. Cílem je naprosté splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo alespoň dlouhý život. Splynutí je dosaženo meditací, duchovním a tělesným cvičením, dietou a vzděláním.

Konfucianismus

Čínský filozofický směr, jenž se vyvinul z učení mudrce Konfucia. Jde o ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek, které zásadně ovlivnily vývoj čínské civilizace i okolních států.

Šintoismus

Japonské polyteistické národní náboženství, vzniklo na přelomu 6. a 7. století. Liší se od všech velkých světových náboženství – je to způsob života a vytváření vztahů k ostatním lidem a ke všemu, co nás obklopuje.

Džinismus

Založen v 6. století př. n. l., obsahuje prvky buddhismu i hinduismu. Džinisté nemají konkrétního boha, uctívají vše živé, proto jsou přísní vegetariáni. Nejvíce vyznavačů má v severní Indii.

Šamanismus, totemismus, animismus

Přírodní náboženství (střední Afrika, Inuité, indonéské ostrovy, Oceánie, střední Austrálie…)

Křesťanů je nejvíc

Podle odhadů vyznává křesťanství 33 % světové populace, islám 20 %, hinduismus 13 %, čínská národní náboženství 6,3 % a buddhismus 5,9 %. Ateisté a lidé bez náboženství tvoří asi 15 % populace, domorodá kmenová náboženství ovlivňují 4 % lidstva. Většina křesťanů patří k jednomu ze tří hlavních směrů: západní katolictví, východní pravoslaví a protestantství. Přestože počet křesťanů roste ročně asi o 2 %, toto náboženství ztrácí v moderním světě vliv nad sférami společenského a politické života. Dochází také k poklesu podílu členství v církvích (s výjimkou USA), některé z nich mají finanční problémy.