Poslední tvrzení, tedy že všechny cesty vedou do Říma, pravděpodobně pochází z dob velkořímské říše, kdy v r. 29 n. l. dal císař Augustus v jihozápadní části Fora Romana postavit u Saturnova chrámu tzv. zlatý milník (milliarium aureum). Stál na pomyslném středu říše a sbíhaly se k němu všechny veřejné silnice, které z různých stran přicházely do Říma.

Italská metropole

Ať už vás tedy do Říma přivedou jakékoli cesty, vězte, že Řím je nejen hlavním městem Itálie a zároveň i krajským městem Lazia. Nachází se ve střední části Itálie na rozloze o 1 300 km2, protéká jím řeka Tibera a žije v něm necelých 3 mil obyvatel. V Římě na vás dýchne historie snad na každém kroku. Obdivovat budete množství kostelů, fontán, až po nejmenší stát na světě – Vatikán. A určitě si na jeho prohlídku naplánujte víc než 1 den, abyste nemuseli, podobně jako my, absolvovat „průlet“ touto metropolí.

Srdcem Říma je Vatikán

Pokud musíte prohlídku Říma stihnout v průběhu jednoho dne, doporučuji pečlivě zvážit, na kterou z řady památek chcete mít více času. Skoro bych se přimlouvala začít svou pouť v samém srdci Říma, na pahorku Vaticanus Mons (Pahorek věštců), tedy ve Vatikánu. Za dob starověkého Říma zde stávala věštírna a stavba původní baziliky byla zahájena v roce 324 za císaře Konstantina I. Velikého, a to na místě, kde byl po svém umučení pohřben svatý Petr.

Při příchodu do Vatikánu třídou Usmíření (Via della Conciliazione) vás ohromí nádherné elipsovité Svatopetrské náměstí, které vzniklo podle návrhu sochaře Berniniho. Náměstí obepíná kolonáda tvořená 284 dórskými sloupy, umístěnými ve čtyřech řadách za sebou, a 88 pilířů. Na horní římse kolonády stojí na každé straně 70 soch světců (celkem tedy 140) vysokých téměř čtyři metry.
Ve středu náměstí se tyčí egyptský obelisk, který byl v 1. století přivezen do Říma a postaven v cirku císaře Nera. Okolo něj si pak můžete prohlédnout Větrnou růžici, jež znázorňuje kompas a různé směry větru.

Vatikánu samozřejmě vévodí majestátná Bazilika sv. Petra s překrásnou kopulí a Sixtinskou kaplí. Pod kopulí můžete obdivovat bronzový baldachýn, rozprostírající se nad hrobem apoštola Petra a zastřešující papežský oltář. Určitě nemůžete opomenout kryptu pod bazilikou, kde se nachází hroby papežů, katolických panovníků a některých významných osobností, ale především hrob svatého Petra.

Otevírací doba památek ve Vatikánu

 • Bazilika je otevřena každý den od 7:00 do 19:00 (duben až září) a od 7:00 do 18:00 (od října do března).
 • Kopule je otevřena od 8:00 do 18:00 (duben až září) a od 8:00 do 17:00 (od října do března).
 • Krypta je otevřena od 7:00 do 18:00 (duben až září) a od 7:00 do 17:00 (říjen – březen).
 • Vstupné: Vstup do baziliky a krypty je zdarma, muzeum v zákristii a kopule je zpoplatněna. Muzeum: plné vstupné 6 €, snížené 4 €. Kopule: výtahem 7 € a pěšky 5 €.

Andělský hrad a most

Po krátkém zastavení se vydáváme již zmíněnou třídou Usmíření přímo k Andělskému hradu. Dal ho vystavět císař Hadrian jako své mauzoleum. Hrad byl několikrát přestavěn a v průběhu času sloužil jako pevnost, kasárna, sídlo papežů a také jako vězení, v němž byl mj. vězněn i Giordano Bruno. Od hradu vede do Vatikánu „tajná“ chodba, připomínající z velké části akvadukt, kterou v bouřlivých dobách utíkali papeži do bezpečí. Dle legendy se právě zde zjevil roku 590 archanděl Michael prosebnému procesí, které vedl tehdejší papež Řehoř I. Veliký, jak zasunuje do pochvy tasený meč na znamení toho, že mor skončí. Od té doby se Hadriánovo mauzoleum nazývá Andělský hrad. Připomínkou tohoto zjevení je bronzová socha archanděla Michaela, která je dominantou celého hradu. Dnes zde naleznete vojenské a umělecké muzeum. Na druhou stranu Tibery přecházíme přes Andělský most vyzdobený sochami andělů od Berniniho a jeho žáků. Výzdoba mostu se stala ideovým pramenem pro sochařskou výzdobu našeho Karlova mostu.

Město fontán

Stejně tak jako se o Praze říká, že je stověžatá, tak Řím nese přívlastek město fontán. Najdete jich zde víc než 1 000. Většina z nich pochází ještě ze středověku a jsou stále funkční. Všechny obsáhnout nemůžeme, a tak míříme alespoň k těm nejznámějším, z nichž první je Fontána Čtyř řek, která se nachází ve středu náměstí Piazza Navona. Fontána symbolizuje mocná božstva čtyř kontinentů Nil (Afrika), Dunaj (Evropa), Gangu (Asie) a Rio de la Plata (Amerika), uprostřed nichž se tyčí umělá skála s jeskyní a egyptský obelisk. K fontáně a naproti stojícímu kostelu Sv. Anežky Římské (Sant´Agnese in Agone) se váže pověst o soupeření mezi dvěma umělci Beninim a Borrominim, kdy jeden dostal zakázku na stavbu kostela a druhý „pouze“ na fontánu před ním. Říká se, že socha boha Rio de la Plata zvedá ruku v hrůze, že chrám spadne, a socha Nilu alespoň v hrůze odvrací hlavu. Borromini na to reagoval stavbou sochy sv. Anežky Římské, ukazující na svou hruď, v důrazu toho, že tuto stavbu chrání. Na opačných koncích náměstí se nacházejí ještě dvě menší fontány – na jižním konci to je Mouřenínova fontána (Fontana del Moro) a na opačné straně náměstí naleznete Neptunovu fontánu (Fontana del Nettuno).

Pantheon

Čas letí, a tak míříme za další památkou, kterou nelze v Římě opomenout, a to k Pantheonu – chrámu všech bohů. Je jedním z nejvýznamnějších a nejzachovalejších antických chrámů na světě a do dnešních dnů se zachoval i proto, že byl katolizován a zasvěcen Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri). Kruhová stavba má stejnou výšku i šířku (43,3 m), přičemž polovina její výšky připadá na mohutnou 5 000tunovou kopuli, která byla pravděpodobně zhotovena vůbec z prvního betonu a v níž se nachází otvor o průměru 9 metrů, který dovnitř chrámu propouští světlo, ale také déšť i sníh. Mezi nejvýznamnější hrobky nacházející se v chrámu patří náhrobek malíře Raffaela Santi nebo krále Viktora Emanuela II.

Benátské náměstí, pomník Viktora Emanuela II. a Kapitol

Putování nás přivádí do historického jádra samotného Říma, na jedno z jeho nejrušnějších náměstí – na náměstí Piazza Venezia, čili Benátské náměstí. Toto náměstí je považováno za urbanistické centrum Říma, kříží se zde nejdůležitější tepny města a vévodí mu vznosný běloskvoucí novoklasický mramorový památník krále Viktora Emanuela II. (Oltář vlasti). Obcházíme památník a míříme na nejznámější a nejvýznamnější ze sedmi římských pahorků – na Kapitol. Na Kapitolské náměstí, jež dominuje dnešnímu Kapitolu, nás vede impozantní renesanční schodiště, které – stejně jako celé Kapitolské náměstí – navrhl samotný Michelangelo. Vchod na náměstí hlídají sochy Kastóra a Polluxe a samotné náměstí je obklopeno několika významnými budovami. Po obou jeho stranách stojí paláce Palazzo dei Conservatori a Palazzo Nuova, ve kterých jsou umístěna muzea. V čele náměstí se nachází Senátorský palác a dominantou náměstí je bronzová jezdecká socha Marka Aurelia. Jedná se o jedinou přeživší antickou jezdeckou sochu, jež za své přežití vděčí omylu, že byla považována za sochu císaře Konstantina. To ji s největší pravděpodobností uchránilo před roztavením.
Stoupáte-li na Kapitol od Fóra Romana, nemůžete u paty radnice minout kopii sochy Kapitolské vlčice kojící Romula a Rema, jejíž bronzový originál je pak umístěn v kapitolských muzeích.

Forum Romanum a Koloseum

Největší a nejznámější památky antického Říma jsou Koloseum a římská fóra, mezi nimi to největší a nejstarší – Forum Romanum. Forum Romanum bylo střediskem náboženského a občanského života starého Říma, ale také významnou obchodní promenádou. Bylo tvořeno bazilikami, chrámy, památníky a obchody. Jeho krásu a vznešenost lze obdivovat i dnes, kdy z dávných památek zůstaly jen ruiny. Forum Romanum má sice ideální polohu pro střed města, protože ho obklopují pahorky Kapitol, Platino a Eskvilin, bohužel ale leží v bažinaté a neúrodné nížině. Proto nechal již etruský král Tarquinius Priscus vybudovat podzemní odvodňovací kanál Cloaca Maxima, jež odvádí podzemní vody dodnes.

Za povšimnutí stojí i ostatní římská fóra, která se nachází po obou stranách Via dei Fori Imperiali – třídy spojující Benátské náměstí s Koloseem. Nejstarší z nich je Caesarovo, Augustovo, Nerovo a nejmladší, ale zřejmě nejznámější (hned po Foru Romanu), je Trajánovo.

Po projití Forem Romanem se dostáváme k římské dominantě, symbolu věčného města a nejimpozantnější památce Říma – ke Koloseu. Všichni si jej ze školních dob pamatujeme jako místo, kde se odehrávaly gladiátorské souboje. Z majestátnosti tohoto díla nic neubral ani fakt, že je výsledkem rekonstrukce v 19. století, protože z původního amfiteátru se zachovala pouze jedna třetina.

Zajímavosti o Koloseu:

 • V Koloseu se našly dokonce veřejné záchody, objeveno bylo 25 sedadel s mramorovým sedátkem.
 • Pozoruhodný byl i systém kanalizace, která celkem měla 3 000 metrů vodního potrubí.
 • Koloseum bylo možné vidět i „zastřešené“ - nad arénou se rozpínala plachta, chránící diváky před deštěm i sluncem.
 • Podzemní prostory s pódiem v aréně byly spojeny nejrůznějšími stroji – např. výtahem či pomocí kladky.
 • Do Kolosea měli zakázaný vstup např. bývalí gladiátoři, herci a hrobníci.
 • V aréně bylo možné pořádat i „námořní“ bitvy – ta se odehrála však pouze jednou, a to při otevření Kolosea. Později bylo podzemí upraveno a již nebylo možné arénu zaplavit vodou.
 • Koloseum v průběhu času sloužilo také jako zdroj stavebního materiálu, např. i baziliky sv. Petra. Zastaveno bylo až v 18. století.

Otevírací doba Kolosea

 • Koloseum je otevřeno každý den od 8:30 a uzavřeno vždy hodinu před západem slunce (2. ledna – 15. února: do 16:30; 16. února – 15 března: do 17:00; 16. března – poslední sobota v březnu: do 17:30; poslední neděle v březnu – 31. srpen: do 19:15; 1. září – 30. září: do 19:00; 1. října – 24. října: do 18:30; 25. října – 31. prosince: do 16:30). 1. ledna a 25. prosince je zavřeno. Pokladna zavírá o hodinu dříve.
 • Vstupné: plné vstupné 12 €, snížené vstupné 7,50 € pro občany EU ve věku 18 do 24 let, zdarma pro občany EU do 18 let a nad 65 let. Vstupenka je platná 2 dny a zahrnuje vstup do Palatinského muzea a do Fora Romana. Vstupenky lze zakoupit např. v pokladně na Piazza Santa Maria Nova (200 m od Kolosea) nebo při vstupu do Fora Romana a Palatinu.

Kostel sv. Petra v řetězech (San Pietro in Vincoli)

Od antických památek ještě vybíháme do baziliky svatého Petra v řetězech, nenápadné, ale neméně významné památky. Kostel sv. Petra v řetězech byl postaven na místě, kde byl podle legendy svatý Petr odsouzen k smrti. Od samého začátku byl kostel stavěn jako místo, kde budou uloženy řetězy, kterými byl svatý Petr spoután v Jeruzalémě a které dostal papež Lev I. od císařovny Eudoxie (manželka římského císaře Valenciána III.). Později byly z Konstantinopole přivezeny ještě okovy, kterými byl světec spoután přímo v Římě. Jakmile se řetězy ocitly vedle sebe, podle legendy se spojily a dnes jsou uloženy v kostele ve skříňce pod hlavním oltářem.
Možná však ještě významnější a lákavější památkou, za kterou sem turisté míří, je slavná monumentální Michelangelova socha Mojžíše. Michelangelo měl původně pro hrobku Julia II. vytvořit celkem 42 soch, nakonec však byla dokončena pouze jediná (i když se dochovalo i několik dalších fragmentů). Michelangelo byl totiž zaneprázdněn výzdobou Sixtinské kaple a po papežově smrti se již nikomu nechtělo investovat do hrobky na jeho oslavu, tak se Michelangelo rozhodl z první sochy pro náhrobek vytvořit monumentální postavu Mojžíše. Socha má představovat Mojžíše poté, co sestoupil z hory Sinaj s deskami Desatera. Hlava Mojžíše je ozdobena rohy, které již po staletí vyvolávají otázky o jejich původu. Zatímco jedni tvrdí, že za rohy může chybný překlad Bible, kde je uveden jako rohatý místo zářící, jiní se domnívají, že se jedná symbol síly a moci.

Praktická rada:

Římský kostel sv. Petra v řetězech bývá přístupný v období od dubna do září v čase 8:00 - 12:30 a 15:30 - 19:00 a v období říjen až březen v čase 8.00 - 12.30 a 15.00 - 18.00. Vstup je bezplatný.

Fontana Di Trevi

To už ale míříme zpátky na Benátské náměstí a vzhůru k asi nejvýznamnější a nejkrásnější římské fontáně, Fontáně Di Trevi. Z mé první návštěvy Říma si ji pamatuji na velkém a prostorném náměstí a domnívám se tedy, že si ji krásně nafotím celou… Velký omyl, kdybychom již z dálky neslyšeli hluk turistů a šum tekoucí vody, asi bychom to náměstí a i fontánu, která pod návalem turistů nebyla ani vidět, v tichosti minuli.

Nádherná barokní fontána je největší fontánou v Římě a nachází se na místě, kde se kříží 3 vodní cesty a kde v minulosti stával akvadukt zásobující vodou celý Řím. Stavba tohoto barokního sousoší vytesaného z mramoru a představujícího boha moří Oceána (Neptun) stojícího na velké mušli, tažené mořskými koňmi, trvala třicet let. Voda okolo jako kdyby protékala přes pobřežní krajinu. Fontáně pak vévodí vysoký oblouk di Trionfo zvaný „Království oceánů“.

 • Chcete-li se do Říma někdy vrátit, měli byste si k fontáně stoupnout zády a pravou rukou přes pravé rameno do ní vhodit minci. Pokud vhodíte mince dvě, najdete v Římě svou lásku a hodíte-li i třetí minci, budete mít v Římě dokonce svatbu.

Uvádí se, že částka, kterou turisté do fontány nahází, se pohybuje okolo 3 000 EUR denně. Ale pozor! Sbírání mincí z fontány je zakázáno zákonem. Dokonce v minulosti byl zatčen bezdomovec i zaměstnanci firmy, která fontánu pravidelně čistí. Bezdomovec v momentě svého zatčení nasbíral témě 20 kg mincí a zaměstnanci firmy si přišli téměř na 100 000 EUR.

Španělské náměstí a schody

Náš výlet končíme podobně jako většina turistů na Španělských schodech nacházejících se u Španělského náměstí (Plaza di Spagna). Schody byly postaveny jako spojnice dvou náměstí – spodního náměstí Piazza di Spagna a Piazza Trinitá dei Monti na jejich vrcholu, kde se také vypíná kostel sv. Trojice na vršku (Chiesa della Tinitá dei Monti).

 • V minulosti patřily schody k místu, kam přicházeli mladí lidé a očekávali, že si jich všimne některý z umělců a vybere si je pro svůj model.

Tuto tradici do jisté míry vlastně schody plní dodnes. Kromě toho, že jsou místem pro dostaveníčka turistů i obyvatelů Říma, mohli jste je vidět i v řadě italských filmů, z nichž asi nejznámější jsou Prázdniny v Římě s Audrey Hepburnovou a Gregory Peckem, či Bezva finta s Jeanem Paulem Belmondem. Tvořily také kulisu řadě módních přehlídek předních italských návrhářů.

Pod schody se nachází další a pro nás pro dnešek poslední z mnoha římských fontán – raně barokní Fontana della Barcaccia, ve tvaru potápějící se lodi. Postavit ji dal papež Urban VIII. jako připomínku toho, že ho rozvodněná Tibera zanesla i s lodí na místo dnešního náměstí.

Ještě si dopřejeme chvilku toho kochání při pohledu na noční Řím a pak už rychle na parkoviště, kde na nás čeká autobus.

 • A propos – zkoušeli jste si někdy slovo Roma napsat pozpátku? Je snad náhoda, že takto napsané slovo je AMOR – bůh lásky? Opravdu je těžké si toto město nezamilovat, nebo se v něm nezamilovat ;-).

Praktické rady a zajímavosti:

 • Nezapomeňte, že Itálie je katolická země, tudíž do všech kostelů je třeba vcházet se zahalenými rameny a koleny.
 • S.P.Q.R. je latinská iniciálová zkratka ze sousloví Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský. Symbolizovala tyto dvě složky vlády římské říše. Sousloví vzniklo v období římské republiky a bylo používáno i za císařství. Nacházela se na mincích nebo na standartách římských legií. Dodnes se nachází v erbu Říma.

Mohlo by vás také zajímat: Kréta: Bájný ostrov dvou moří