Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Jak se zorientovat v typech pracovního poměru II.

Zdroj: Profimedia.cz

Valná většina lidí je zaměstnána v takzvaném hlavním pracovním poměru s limitovanou pracovní dobou. Existují ale i další varianty, v nichž někdy není jednoduché se vyznat, obzvláště pokud jste čerstvý absolvent, s prací začínáte nebo ji hodláte změnit.

Částečný úvazek

Částečný úvazek neboli zkrácený úvazek je vhodný zejména pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou vykonávat práci na HPP. Jde především o matky na mateřské dovolené, matky těsně po mateřské dovolené nebo lidi se zdravotním postižením. V současné době se jedná o novele zákona, která by měla přijít v platnost od nového roku a měla by přinést daňové výhody jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Částečné úvazky obecně ale v České republice v současné době nejsou nejvýhodnější, novela by měla být cestou kupředu.

Jaké výhody mohou mít dohody?

Základním pracovněprávním vztahem má být pracovní poměr. Zákoník práce však zaměstnavateli i zaměstnanci umožňuje uzavřít kromě pracovní smlouvy též některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a to dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Zdroj: Profimedia.cz

Dohoda o provedení práce (DPP)

Sjednává se obvykle na provedení konkrétního úkolu. Na určitý vymezitelný pracovní obsah. Může se jednat o vytvoření konkrétního počítačového programu, databáze, překladu, přednášky apod. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v tomtéž kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Zákon neupravuje formu (na rozdíl od dohody o pracovní činnosti) a ponechává jí tak na vůli stran, jestli bude uzavřena v písemné nebo ústní formě. DPP tak bude záležet na vzájemném ujednání obou smluvních stran. Z toho důvodu tak lze jen doporučit uzavření této smlouvy písemně, aby se předešlo případným sporům.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Obvykle se sjednává na práce, které mají opakující se povahu (např. úklid, ostrahu apod.) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 150 hodin v kalendářním roce. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (jinými slovy práce může být sjednána maximálně na poloviční pracovní úvazek). Co se týče formy, dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být v každém případě uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Rozvržení pracovní doby není pro zaměstnavatele povinné.

Zdroj: Profimedia.cz

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je velmi častým a používaným typem smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí například zhotovení či montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy, zhotovení, oprava nebo úprava stavby nebo její části apod.

OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná), podnikání

Nelibí-li se vám z nějakého důvodu být zaměstnán pod konkrétním zaměstnavatelem či firmou, můžete se osamostatnit a dělat tzv. »na sebe«. Budete k tomu potřebovat živnostenský list (ŽL), který je k dostání na živnostenském úřadě, kde budete muset vyplnit jednotný registrační formulář. Po skončení kalendářního roku pak musíte na finanční úřad podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu. Vybrat si v současné době můžete z živností volných, vázaných a řemeslných. K první kategorii vám bude stačit zaplacení 1000 Kč poplatek, k dalším dvěma se budete ještě navíc muset prokázat odbornou způsobilostí (diplom apod.)

Zdroj: www.czech.cz, www.pravnik.cz

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky


ZAVŘÍT REKLAMU