Co jsou to klíčové kompetence?

Pojmem »klíčové kompetence« se zabývají odborníci stále častěji. Jednoduše jej lze vysvětlit jako schopnost jedince jednat správně v různých situacích, což je pro něho důležité a pro společnost prospěšné. Dítko si je osvojuje skrze získávání zkušeností, vytvářením vlastních hodnot a rozvíjením dispozic. A právě účinné vedení žáka ke klíčovým kompetencím zahrnuje práce učitele.

Jaké to jsou?

Klíčové kompetence tedy tvoří jakýsi celek postojů, dovedností a zkušeností dítěte. To mu umožňuje zvládat úkoly a situace tak, jak nejlépe dovede. A myslí se tím situace nejen ve škole či při studiu, ale v jakékoliv oblasti jeho života. Tyto kompetence zahrnují různé základní schopnosti, mezi které můžeme zařadit třeba schopnost učit se, komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, adekvátně reagovat, soustředit se apod.

V průběhu celé výuky...

Klíčové kompetence se dítko nenaučí v jednom z vyučovacích předmětů, ale prolínají se v rámci celé výuky. V roce 2002 se zasedání EU dohodlo na osmi základních klíčových kompetencích, které jsou nejzásadnější:

1. Komunikace v mateřském jazyce
2. Komunikace v cizích jazycích
3. Informační technologie
4. Matematika a využití vědy
5. Aktivní občanství
6. Mezilidské a sociální kompetence
7. Schopnost se dále učit
8. Základní kulturní návyky

Dělení kompetencí u nás

Rámcový vzdělávací program naší země je rozděluje na kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní, pracovní a občanské.

Jaká je praxe? Záleží na učitelích...

Výzkumný ústav pedagogický sídlící v Praze sice vydal příručku Klíčové kompetence v základním vzdělávání, ale klíčové kompetence v ní jsou spíše nastíněny a nepříliš konkrétně popsány. Záleží totiž na jednotlivých učitelích a školách, co všechno do zmíněných skupin klíčových kompetencí zařadí. Existuje sice jakýsi teoretický návod, ale každý si pod tím může představit trochu rozdílné dovednosti, postoje a hodnoty. Proto je zapotřebí, aby spolu učitelé ohledně svých představ o klíčových kompetencích žáků hovořili, jednali a spolupracovali. K tomu nabádá i výše zmiňovaná příručka.

Tip Kafe.cz

Každá škola zvlášť

Jednotlivé školy si také v rámci školního učebního plánu určují, co všechno a do jaké míry by měly ovládat děti po tom, co opouštějí 1. stupeň základní školy a co ti, kteří splnili povinnou školní docházku. Na základě těchto představ postupují ve výuce a snaží se stanovené cíle naplnit.

Nový trend

Protože se jedná o nový trend, který s sebou přinesla poslední školská reforma, výsledky tohoto přístupu ke vzdělávání bude možné hodnotit až za několik let, protože bude nejprve zapotřebí, aby reformovaná výuka na děti nějakou dobu působila. Zatím byl zakončen první školní rok, který přinesl změny v mateřských a základních školách. Do budoucna se očekává rozšiřování reformy i na navazující studium.

Tip Kafe.cz

Problematikou se zabývá také tato publikace:

Připravila vás škola »do života«?