Všeobecné marketingové podmínky - podmínky registrace na webech VLM

Tato stránka obsahuje podrobné všeobecné marketingové podmínky a z nich vyplývající podmínky registrace na webech VLTAVA LABE MEDIA a. s.

VLTAVA LABE MEDIA a. s. - Všeobecné marketingové podmínky (dále také jen „Podmínky“)

I. PRÁVA A POVINNOSTI

Práva a povinnosti stanovené v těchto podmínkách se vztahují na společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s., identifikační číslo: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, 158 00, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen „VLM”) a na všechny její partnery, a to zejména na předplatitele časopisů vydávaných VLM, registrované i neregistrované uživatele internetových stránek provozovaných VLM, účastníky akcí a soutěží pořádaných VLM a všechny další osoby využívající jejích služeb a produktů libovolným způsobem (dále jen „klient“).

Tyto podmínky upravují také užívání internetových služeb na doménách VLM a jejich součástích klienty. Jedná se zejména o služby na těchto doménách a jejich subdoménách: kvety.cz, vlasta.cz, promense.cz, kafe.cz, dumazahrada.cz, prekvapeni.cz, national-geographic.cz, story.cz, predplatnecasopisu.cz, praktickazena.cz, iglanc.cz, igurmet.cz, kondice.cz a všech dalších doménách a subdoménách provozovaných VLM (dále jen Internetové stránky). Některé služby poskytované na Internetových stránkách jsou poskytovány pouze uživatelům internetových stránek (dále jen jednotlivě „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“), kteří se registrovali prostřednictvím registrace na Internetových stránkách.

Tyto podmínky mají obecný charakter a aplikují se v případě, že není stanoveno jinak ve speciálních podmínkách jednotlivých produktů VLM (časopisů, soutěží atd.)

Práva, která klient akceptací těchto podmínek udělí VLM, je VLM oprávněna bez dalšího poskytnout jiným společnostem, zejména společnosti Websitemaster a.s., se sídlem Přátelství 986/19, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČO: 27610128.

2. PODMÍNKY REGISTRACE, POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ K REGISTRACI A SOUHLASY

2.1 Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby VLM poskytované na Internetových stránkách a určené výhradně pro registrované uživatele, se stane takový uživatel Internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci, pokud nebude pro určitou službu poskytovanou VLM použit jiný postup pro registraci (např. bude-li v rámci registračního formuláře vyplňována pouze emailová adresa a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím mailu zaslaného Uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením Uživatele na příslušné Internetové stránky).

2.2 Kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“ či "Registrace" v příslušném registračním formuláři Uživatel odešle příslušný registrační formulář VLM a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto podmínek. Odesláním registračního formuláře a následným potvrzením Uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto podmínkách. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud Uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto podmínek a případně nesplní další podmínky registrace stanovené VLM.

2.3 Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných VLM i nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci registrovaného Uživatele v rámci služeb VLM nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

2.4 Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet registrovaného Uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „profil“), k němuž má přístup z Internetových stránek. Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může registrovaný Uživatel přihlásit.

2.5 Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti registrovaného Uživatele.

2.6 Uživatel Internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že:

 • (a) se stane registrovaným Uživatelem;
 • (b) přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
 • (c) poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků VLM, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 • (d) VLM neodpovídá za jakékoli škody způsobené Uživatelům Internetových stránek v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
 • (e) VLM je oprávněna, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat registrovaným Uživatelům buď svým jménem, nebo i prostřednicím svého smluvního partnera, jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách VLM či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může registrovaný Uživatel kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit ve svém profilu;
 • (f) VLM je oprávněná sdělovat jakékoli informace o registrovaných Uživatelích a jejich činnosti související s užíváním Internetových stránek, včetně informací o návštěvách Internetových stránek a přístupových specifikacích registrovaných Uživatelů, zejména však společnostem ze stejného koncernu, jehož je VLM součástí;
 • (g) mu VLM bude zasílat obchodní sdělení týkající se jejích výrobků a služeb a rovněž výrobků a služeb třetích stran, prostřednictvím elektronické pošty či SMS zpráv na e-mailovou adresu a telefonní číslo uvedené v registraci;
 • (h) VLM bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v registraci a na profilu v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, věk a pohlaví, za účelem zasílání svých obchodních sdělení a rovněž obchodních sdělení třetích stran, přičemž souhlas je udělen bez časového omezení a může být kdykoli odvolán a to formou zaslání e-mailové žádosti na adresu: osobni.udaje@astrosatmedia.cz. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné.

2.7 Registrovaný Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých osobních údajů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu osobni.udaje@astrosatmedia.cz. Poskytnuté údaje může registrovaný Uživatel také sám měnit a doplňovat. Registrovaný Uživatel může svou registraci zrušit rovněž ve svém profilu vedeném ve vztahu k určité službě, pokud je tato funkcionalita v rámci dané služby umožněna.

3. ODPOVĚDNOST REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

3.1 VLM výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s výše uvedenými podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

3.2 VLM dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného Uživatele v souvislosti s používáním Internetových stránek, bude VLM povinna poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o registrovaném Uživateli v souvislosti s používáním Internetových stránek nebo poskytováním služeb ze strany VLM.

3.3 Registrovaný Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito Podmínkami, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.

3.4 Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se VLM v souvislosti s registrací a užíváním služeb VLM na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti VLM dle těchto podmínek, jakákoli práva a povinnosti VLM vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči registrovanému uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu registrovaného uživatele postoupeny na třetí osoby.

4. PŘEDPLATITELÉ TIŠTĚNÝCH ČASOPISŮ A JEJICH OSOBNÍ ÚDAJE

4.1 Poskytování osobních údajů společnosti VLM není povinné.

4.2 Pokud si klient přeje předplatit tištěný produkt VLM, je povinen sdělit za účelem plnění povinností VLM z předplatného své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací a fakturační údaje (adresa).

4.3 Pro případ, že by nastaly problémy s dodáním, je třeba, aby zákazník sdělil též další kontaktní údaje, a to zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud má klient zájem, může VLM sdělit i další doplňkové informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany VLM.

4.4 Tím, že klient sdělí VLM své osobní a jiné údaje v souvislosti s objednávkou předplatného, uděluje tím VLM souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Rozsah uděleného souhlasu, pravidla zpracování osobních údajů zákazníků a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části 5. těchto podmínek.

5. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

5.1 Podmínky zpracování

5.1.1 Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. a je ze strany VLM prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně.

5.1.2 VLM bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze čtenářů časopisů VLM a uživatelů jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů a uživatelů jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem poskytovávání služeb na Internetových stránkách či jiných služeb v rámci podnikatelské činnosti VLM a třetích osob, za účelem čerpání výhod a slev poskytovaných klientům; za účelem interního použití, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání předplacených časopisů a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů VLM anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

5.1.3 VLM si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným klientům. VLM si rovněž vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů, které se jejich poskytnutím stanou osobními údaji dle těchto Podmínek, a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo omezit dosavadní služby, dosavadní registraci resp. příslušný profil zrušit a/nebo neumožnit přístup k Internetovým stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

5.1.4 VLM prohlašuje, že osobní údaje takto klientem poskytnuté budou zpracovávány pro její potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou partnerů VLM k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek.

5.1.5 Klient má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na VLM obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adresu osobni.udaje@astrosatmedia.cz.

5.1.6 V případě porušení povinností VLM dle zákona č. 101/2000 Sb., má klient právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na VLM vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

5.1.7 VLM je oprávněná zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních.

5.1.8 VLM je oprávněná identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů, přičemž se má za to, že veškeré výše uvedené souhlasy jsou udělovány na celé období, kdy jsou osobní údaje uchovávány VLM, a jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s osobními údaji potřeba další konkrétní souhlas registrovaného Uživatele, pokud Zákon nestanoví jinak.

5.2 Souhlas

5.2.1 Klient musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména ve formuláři k objednání předplatného nebo k účasti na soutěži, v elektronickém formuláři na internetových stránkách, zasláním SMS s předepsaným textem či jakkoli jinak v souvislosti s předplatným, akcemi a soutěžemi pořádanými VLM).

5.2.2 Tím klient uděluje VLM souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.).

5.2.3 Souhlas uděluje klient na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu VLM.

5.2.4 Marketingové účely mimo jiné znamenají, že tím, že klient VLM sdělí kontakty elektronické pošty a telefonní číslo, vyslovuje svůj souhlas s tím, že budou využívána k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů VLM či jejích obchodních partnerů.

5.2.5 Změní-li klient názor a napříště si již nebude přát, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály VLM či jejích obchodních partnerů, tuto skutečnost oznámí osobně či na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně (případně elektronicky) VLM sdělí.

5.2.6 Klient souhlasí a potvrzuje, že poskytne VLM aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků VLM, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že neposkytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení či hlas. Klient rovněž souhlasí s tím, že v případě, že zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto klienta, včetně uživatelského jména a hesla, zavazuje se uvědomit VLM o takové skutečnosti neprodleně.

5.2.7 Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové služby. Klient se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.

5.2.8 VLM se zavazuje zabezpečit osobní údaje proti zneužití, v případě předání údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito podmínkami však VLM nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.

6. ÚČAST V SOUTĚŽI

6.1 Klient se může přihlásit na akci či do soutěže pořádané VLM způsobem, který VLM určí, zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci.

6.2 V soutěžích pořádaných VLM není zaručen nárok na výhru.

6.3 VLM si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit.

6.4 VLM si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

6.5 Výměna věcných výher za peněžitou úhradu není možná, ceny ve formě zájezdů je nutné využít ve stanoveném termínu.

6.6 Výherci, kteří vyhrají dílčí výhru v dlouhodobé soutěži, nemají nárok na další výhru v totožné soutěži, pokud tak VLM i dodatečně stanoví.

6.7 VLM je oprávněna podmínit účast v soutěži či na jiné akci sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí případných výher.

6.8 Sdělením svých osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži nebo na jiné akci, uděluje klient VLM souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.). Podmínky užití, rozsah uděleného souhlasu a pravidla zpracování osobních údajů klientů jsou blíže popsány v části 5. těchto podmínek.

7. SOUHLAS S UŽITÍM DÍLA KLIENTA, UMÍSŤOVÁNÍ OBSAHU KLIENTEM NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

7.1 Poskytnutí licence

7.1.1 Pokud klient VLM poskytne v souvislosti s účastí v soutěži či na jiné akci v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.) (dále jen „díla“), popř. pokud takové dílo umístí na Internetové stránky, uděluje tímto poskytnutím VLM licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech VLM a jejich zpřístupněním na Internetových stránkách provozovaných VLM a dále jejich jakékoliv publikaci v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy VLM), k zařazení díla do audiovizuálního díla, k užití díla v souvislosti s produkty a službami VLM nebo společností z koncernu, jehož je VLM součástí, a to i v hmotné podobě, k jeho libovolnému zpracování, včetně práva nahradit hudební složku díla, včetně textu, jinou hudební složkou s textem dle volby VLM, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

7.1.2 Veškerá oprávnění dle článku 5. těchto podmínek uděluje klient VLM bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu platnosti majetkových autorských práv. Poskytnutím díla klient prohlašuje a zaručuje se, že získal veškerá potřebná práva třetích osob zúčastněných na tvorbě díla tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči VLM žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, klient se zavazuje je vypořádat a nahradit VLM veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.

7.1.3 V případě, že dílo bude obsahovat originální nahrávku obsahující hudební dílo s textem, či bez textu, klient prohlašuje a zaručuje se, že tento klient či jiný autor je ve výkonu svých majetkových práv k hudebnímu dílu a k textu zastupován Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, popřípadě jiným kolektivním správcem a tudíž licenci k jejich užití lze získat přímo na základě smlouvy s takovou osobou, popřípadě že tento klient užil snímku vydaného k obchodním účelům, k jehož užití lze licenci získat prostřednictvím Intergram. V případě, že takový klient nebo jiný autor není zastupován žádným kolektivním správcem, zahrnuje poskytnutá licence i licenci k užití hudebního díla s textem či bez textu, popřípadě hudební nahrávky.

7.1.4 VLM nemusí licenci využívat a díla nemusí použít.

7.1.5 Pro případy, že VLM bude vyzývat k dodání díla v souvislosti se službami VLM, včetně her, sázek, soutěží apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je VLM nositelem autorských majetkových práv, poskytuje VLM klientovi nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření díla, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému dílu poskytne klient v souladu s ustanoveními těchto Podmínek bez dalšího VLM. V případě, že práva k takovému příspěvku klient neposkytne, licence k užití díla, k němuž je VLM nositelem autorských majetkových práv, zaniká.

7.1.6 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče apod.) nemusí VLM vracet.

7.1.7 Tím, že klient zašle VLM svá díla, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout VLM veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Podmínek a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by v tom klientovi bránila. Pokud se předchozí prohlášení klienta ukáže být nepravdivým, je VLM oprávněna požadovat po klientovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že VLM prohlášení klienta za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

7.2 Uložení příspěvku na Internetové stránky

7.2.1 Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou Uživateli šířeny prostřednictvím Internetových stránek (dále jen „Příspěvek“).

7.2.2 VLM tím, že umožní Uživateli uložení, zpracování a provozování Příspěvku, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. VLM není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědná za činnost Uživatelů. VLM neodpovídá za porušení práv třetích osob (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) uložením Příspěvku na Internetové stránky Uživatelem.

7.2.3 Uživatel se zavazuje umísťovat na Internetové stránky pouze takový obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. V případě, že Uživatel umožní jiným uživatelům umisťovat na Internetové stránky obsah nebo jeho součást v rámci služeb, které Uživateli VLM poskytuje, garantuje Uživatel souhlasy, jež musí být dány třetími osobami ve shora uvedených souvislostech obdobně. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Podmínek. Uživatel se zavazuje nahradit VLM škodu, která VLM vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení ze strany Uživatele, tedy zejména v souvislosti se zásahem do práv třetích osob z důvodu nedostatku souhlasu s umístěním obsahu na Internetové stránky, ať již byl takový obsah na Internetové stránky umístěn Uživatelem nebo jiným uživatelem. VLM nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

7.2.4 Na Internetových stránkách je zakázáno umisťovat Příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

7.2.5 Na Internetových stránkách je zakázáno umisťovat Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb (s výjimkou užití služby za podmínek uvedených v článku 8.4 těchto Podmínek), nebo který vybízí k finančním příspěvkům či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Internetové stránky.

7.2.6 VLM si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového Příspěvku na Internetových stránkách dochází dle názoru VLM k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový Příspěvek dle názoru VLM zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů VLM nebo jakýchkoli jiných třetích osob. VLM je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

7.2.7 VLM je oprávněná identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

7.2.8 VLM žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů. 7.2.9 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že VLM může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

8. UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB

8.1 Úvodní ustanovení

8.1.1 Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je VLM oprávněná uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz Uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. V případě, že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a služby VLM užívat.

8.1.2 Některé služby jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u VLM prostřednictvím registrace na Internetových stránkách (dále jen jednotlivě „registrovaný uživatel“ nebo společně „registrovaní uživatelé“).

8.1.3 Placené služby hradí Uživatelé prostřednictvím Premium SMS, platební kartou či jiným způsobem platby umožněným a podporovaným VLM (dále jen „Platební kanál/y“).

8.1.4 Pro registrované uživatele, kteří mají zájem o častější využívání placených služeb, VLM může zřídit a vést uživatelský účet, z nějž bude registrovanému uživateli umožňováno hradit cenu za poskytování placených služeb (dále jen „Uživatelský účet“). Registrovaný uživatel si může dobít kredit na svém Uživatelském účtu prostřednictvím vybraných Platebních kanálů. Registrovanému uživateli je umožněno čerpání příslušné služby po přihlášení v případě, že má dostatečnou výši kreditu na svém Uživatelském účtu. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že dobitím kreditu je uhrazeno poskytnutí služby bez ohledu na to, zda registrovaný uživatel využil službu či nikoliv. Pro odstranění pochybností platí a Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že v případě nevyužití kreditu VLM nebude nevyčerpaný kredit vracet. VLM je oprávněná způsob úhrady služeb prostřednictvím Uživatelského účtu kdykoliv omezit nebo zrušit. VLM se však zavazuje ponechat registrovaným uživatelům možnost si zbývající kredit na Uživatelském účtu vyčerpat v době stanovené VLM, nebo jej dle podmínek stanovených VLM (pokud VLM takovýto způsob vyčerpání umožní) nechat převést na jiný zavedený způsob úhrady služeb. Pro odstranění pochybností platí a registrovaný uživatel souhlasí s tím, že v případě omezení/zrušení úhrady služeb prostřednictvím Uživatelského účtu, pokud registrovaný uživatel nevyužije ve stanoveném termínu nabízené možnosti k vyčerpání popř. převedení kreditu, nebude VLM nevyčerpaný kredit vracet. VLM bude registrovaného uživatele o omezení/zrušení úhrady služeb prostřednictvím Uživatelského účtu informovat přiměřeným způsobem.

8.1.5 Registrovaným uživatelům, kteří mají zájem o častější využívání placených služeb, VLM může umožnit hradit cenu za poskytování vybraných placených služeb prostřednictvím předplatného (dále jen „Předplatné služeb“). Registrovaný uživatel platící za služby prostřednictvím Předplatného služeb hradí Předplatné služeb opakovanými (rekurentními) platbami prostřednictvím Platebních kanálů umožňujících realizaci takových plateb, a to dopředně na VLM vymezené období. Podmínky užívání jednotlivých služeb mohou být stanoveny odlišně podle toho, jaký Platební kanál k úhradě Předplatného služeb využijí. Registrovaný uživatel je oprávněn poskytování služeb placených prostřednictvím Předplatného služeb kdykoli ukončit za podmínek odpovídajících používání příslušných jednotlivých Platebních kanálů způsobem, o němž bude předplatitel v rámci používání příslušného Platebního kanálu informován. Již zaplacené Předplatné služeb na příslušné období se však nevrací. VLM je oprávněná poskytování služeb placených prostřednictvím Předplatného služeb ve vztahu k příslušnému předplatiteli rovněž ukončit, a to zejména v případě, že v důsledku nedostatku prostředků k úhradě Předplatného služeb nedojde k realizaci platby v rámci příslušného Platebního kanálu ve stanovenou dobu nebo po určitou dobu následující po takové době (např. z důvodu neaktivní SIM karty v době, kdy má být provedena úhrada Předplatného služeb prostřednictvím Premium SMS).

8.2 Zvláštní podmínky užívání některých služeb

8.2.1 VLM může nabízet Uživatelům díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je VLM oprávněna na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen jednotlivě „Titul“ nebo společně „Tituly“). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. audiovizuální, fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie byla umístěna na Internetové stránky společností VLM za účelem jeho poskytnutí Uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.

8.2.2 Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití resp. spotřebě Uživatelů a pro území České republiky, není-li VLM umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční, nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

8.2.3 Zhlédnutí vybraných Titulů může být zpoplatněno, a to způsobem aktuálně podporovaným VLM, přičemž vymezený okruh zpoplatněných Titulů může být určen pouze pro předplatitele.

8.2.4 Pokud je zhlédnutí některého Titulu zpoplatněno mimo rámec Předplatného služeb, Uživatel je oprávněn výlučně ke zhlédnutí Titulu ve stanoveném časovém úseku, a to po úhradě ceny příslušného Titulu způsobem umožněným VLM.

8.2.5 Zpoplatněné Tituly mohou být zakódovány. K přehrání takových Titulů může být vyžadován určitý typ operačního systému či určité aplikace.

8.2.6 VLM si vyhrazuje právo na změnu cen s tím, že platná je vždy ta cena, která je u uvedeného Titulu uvedena v okamžiku jejího objednání Uživatelem.

8.2.7 Předplatitelé mohou ve vymezeném období zhlédnout veškeré Tituly zařazené v některé z nabídek/balíčků Titulů určených pro předplatitele služeb za předpokladu, že řádně uhradí Předplatné služeb stanovené pro vymezené období a konkrétní nabídku/balíček Titulů.

8.2.8 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu online@astrosatmedia.cz.

8.2.9 K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Uživatel uvedl datum a čas platby za Titul a dále celý název zaplaceného Titulu. V případě úhrady zhlédnutí Titulu v rámci Předplatného musí Předplatitel k zahájení reklamačního řízení prokázat, že bylo Předplatné služeb na příslušné období řádně uhrazeno. Každý Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení a rovněž sdělí, zdali si před zhlédnutím Titulu přehrál testovací video. Na základě těchto údajů VLM zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Uživateli zpřístupněno opakované bezvadné zhlédnutí Titulu.

8.3 Umístění obsahu

8.3.1 Provozovatel může nabízet registrovaným uživatelům možnost umístit fotografie, obrázky, texty či jiný obsah (společně dále jen „Obsah“), a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného VLM. Obsah je pak přístupný Uživatelům buď volně, nebo v rozsahu, ve kterém registrovaní uživatelé umožní ostatním Uživatelům přístup k Obsahu uloženému ve své galerii resp. na svém profilu.

8.3.2 Uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že bez předchozího písemného souhlasu VLM nebude Obsah umísťovat k využití pro podnikatelskou činnost. Na Obsah se vztahují rovněž veškerá ustanovení uvedená v článku 7.2 týkající se Příspěvků.

8.4 Internetový vyhledávač a obchod

8.4.1 VLM může nabídnout Uživatelům možnost vyhledávat jakékoli údaje z Internetu prostřednictvím internetového vyhledávače na základě zadání klíčových slov.

8.4.2 VLM může umožnit Uživatelům bezplatnou registraci firmy, přičemž Uživatelem vložená data VLM může zaslat smluvnímu partnerovi. Se zasláním dat smluvnímu partnerovi Uživatel vyslovuje souhlas vyplněním a odesláním příslušného formuláře. VLM i smluvní partner jsou oprávněni registraci firmy neprovést v případě důvodného podezření, že údaje o firmě vložené do formuláře neodpovídají skutečnosti.

8.4.3 VLM může Uživatelům nabízet službu vyhledání zboží na základě zadání výběru kategorií a klíčových slov zboží z internetových obchodů zaregistrovaných do příslušné služby a z internetových obchodů na partnerských webech a službách.

8.4.4 Registrovaný uživatel může zaregistrovat internetový obchod (dále jen „Obchod“) splňující následující podmínky:

 • (a) Obchod existuje, má své aktivní internetové stránky a není doposud zaregistrován;
 • (b) na internetových stránkách Obchodu jsou na zřetelném místě uvedeny kontaktní údaje, sídlo a IČ provozovatele Obchodu a obchodní podmínky;
 • (c) Obchod nenabízí podobné zboží jako jiný již zaregistrovaný Obchod registrovaný stejným registrovaným uživatelem nebo se stejným provozovatelem takového Obchodu, pokud se shodné zboží neliší cenou;
 • (d) Obchod nabízí pouze zboží, které lze zakoupit přímo v daném internetovém obchodě;
 • (e) Obchod nenabízí služby, zájezdy, nemovitosti, ani se nejedná o inzertní či aukční server;
 • (f) každé zboží nabízené v Obchodě je dostupné pomocí unikátní URL adresy;
 • a (g) u každého zboží je uvedena informace o jeho ceně a způsobu jeho objednání.

8.4.5 Registrovaný uživatel musí při registraci Obchodu pravdivě uvést a do příslušného formuláře vyplnit veškeré povinně požadované údaje, přičemž název Obchodu

 • (a) nesmí být delší než 24 znaků;
 • (b) musí odpovídat názvu domény, na které je Obchod provozován, názvu provozovatele Obchodu nebo textu obsaženému v logu Obchodu;
 • (c) nesmí obsahovat reklamní sdělení;
 • a (d) nesmí být cíleně podobný či zaměnitelný s názvem již zaregistrovaného nebo obecně známého obchodu.

8.4.6 VLM si vyhrazuje právo veškeré údaje zadané registrovaným uživatelem upravit tak, aby odpovídaly údajům v příslušném obchodním rejstříku, či požadovaným skutečnostem. VLM si rovněž vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci Obchodu, či zveřejnit jakékoli údaje, pokud jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo zájmy VLM, nebo jsou způsobilé přivodit VLM či třetím osobám škodu.

8.4.7 Každý Obchod musí mít k dispozici soubor ve formátu XML umístěný na serveru Obchodu obsahující přehled nabízeného zboží a zároveň splňující následující podmínky:

 • (a) veškeré uvedené informace musí být pravdivé a odpovídat informacím uvedeným na internetových stránkách Obchodu;
 • (b) jednotlivé zboží lze vždy zakoupit samostatně za uvedenou cenu a bez dalších podmínek;
 • (c) cena uvedená u jednotlivých položek zboží musí být:
 • (i) kladná,
 • (ii) konečná bez dalších požadavků, včetně případných autorských, recyklačních či jakýchkoli jiných poplatků,
 • (iii) shodná s cenou uvedenou na odkazované stránce příslušného zboží,
 • (iv) odpovídající množství zboží, které lze zakoupit (tj. musí se jednat o cenu za balení, nikoli za litr nebo za kus);
 • (d) název zboží, popis zboží a značka zboží musí být vyplněny, nesmí obsahovat reklamní sdělení a musí odpovídat textům na odkazované internetové stránce příslušného zboží;
 • (e) odkazované internetové stránky zboží musí vést do stejného Obchodu (kontrola domény druhé úrovně), nesmí být automaticky přesměrovány mimo Obchod nebo směřovány na stejnou internetovou stránku;
 • (f) URL obrázku, je-li uvedena, musí vést přímo na obrázek (nikoli na internetovou stránku, která na obrázek pouze přesměruje). V opačném případě se obrázky nebudou zobrazovat;
 • (g) XML soubor nesmí obsahovat zboží, jehož dostupnost je omezena věkem (např. erotické zboží, pyrotechniku, zbraně a střelivo), poukázky, dárky (samostatně neprodejné produkty), zájezdy, nemovitosti;
 • (h) při stahování XML souboru nesmí server vykazovat nečinnost delší než 120 vteřin;
 • (i) XML soubor smí obsahovat pouze takové zboží, které je schopen Obchod dodat a zná alespoň přibližnou dobu dodání. Produkty, o kterých nemá informaci o naskladnění, se nesmí v XML souboru nacházet;
 • (j) pokud je u zboží uváděna dodací lhůta, musí se zakládat na pravdě a odpovídat lhůtě uvedené na příslušné stránce tohoto zboží;
 • (k) pokud XML soubor obsahuje bazarové nebo použité zboží, je nutné tyto produkty identifikovat;
 • (l) zboží obsažené v XML souboru musí být v souladu s právními předpisy (např. nesmí porušovat autorská práva, práva průmyslového vlastnictví apod.).

8.4.8 Provozovatel si vyhrazuje právo při automatickém zpracování seznamu zboží vyřadit jednotlivé položky, které nesplňují výše uvedené podmínky, jsou způsobilé přivodit VLM či třetím osobám škodu, nebo svým obsahem neodpovídají zájmům VLM. VLM si rovněž vyhrazuje právo výše uvedené podmínky XML souboru měnit stejně jako aktualizovat jeho specifikaci.

8.4.9 Poskytování služby je v základním rozsahu (registrace a výpis zboží) bezplatné. Nadstandardní služba, kdy jsou automaticky vybrány relevantní a nejdražší odkazy, které jsou předřazeny odkazům standardním, může být zpoplatněna dle podmínek této nadstandardní služby. VLM si vyhrazuje právo zpoplatnit i další nadstandardní služby, a to buď na základě zvláštní smlouvy, nebo změnou těchto Podmínek.

8.4.10 Pokud registrovaný uživatel poruší tyto Podmínky nebo dojde k porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách ze strany Obchodu, VLM si vyhrazuje právo vyřadit daný Obchod z vyhledávání. O této skutečnosti bude registrovaný uživatel informován e-mailem. O opětovné zařazení Obchodu do vyhledávání je registrovaný uživatel povinen požádat po odstranění nedostatků v administraci obchodu nebo odpovědí na informační e-mail. Opětovné zařazení Obchodu do vyhledávání je na zvážení VLM.

8.5 Blog

8.5.1 VLM může nabízet registrovaným uživatelům možnost zřídit si svůj blog a umístit na blog (resp. na blog příslušného registrovaného uživatele). Obsah, jímž mohou v případě této služby být i audiovizuální díla, a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného Uživateli. Obsah umístěný na blogu je pak přístupný Uživatelům buď volně, nebo v rozsahu, ve kterém registrovaní uživatelé umožní ostatním Uživatelům přístup k Obsahu uloženému na svém blogu.

8.5.2 Na Obsah se vztahují rovněž veškerá ustanovení uvedená níže v článku 7.2 týkající se Příspěvků.

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb poskytovaných VLM nese odpovědnost klient. Klient souhlasí s tím, že služby VLM nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito podmínkami či oprávněnými zájmy VLM. Pokud Klient/Uživatel umožní umisťovat obsah na Internetové stránky jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany VLM, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy. Klient se zavazuje nahradit VLM škodu, která VLM vznikne v souvislosti s užíváním služeb VLM v rozporu s právními předpisy či těmito Podmínkami, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému klient užívání služeb umožnil. VLM nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

9.2 VLM má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany klienta ukončit či omezit poskytování služeb, zejména jestliže:

 • (a) Klient nebo jiní uživatelé, kterým užívání služeb klient umožnil, používají služby v rozporu s těmito podmínkami;
 • (b) VLM má důvodné podezření, že klient VLM používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání služeb sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 • (c) Klient používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit VLM;
 • (d) Klient zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb;
 • (e) Klient nepoužil svůj Uživatelský účet déle než 6 (slovy šest) měsíců.
 • (f) VLM má důvodné pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než registrovaný uživatel;
 • (g) Klient naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená;

9.3 Uživatel bere na vědomí, že VLM nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 • (a) funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 • (b) jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
 • (c) obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný; (d) to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

9.4 VLM si vyhrazuje právo, že služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu VLM. VLM však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby služby byly dostupné, výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu VLM.

9.5 Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro zábavné a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

9.6 VLM výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli produktů či služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

9.7 Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.

9.8 Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se VLM v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti VLM dle těchto Podmínek, jakákoli práva a povinnosti VLM vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči Uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Uživatele postoupeny na třetí osoby.

9.9 Všechny informace, materiály, funkce a další obsah (zejména a mimo jiné Tituly, Obsah a Příspěvky) Internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví VLM, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů VLM nebo Uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy VLM nebo dotčených třetích osob.

9.10 Internetové stránky mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky jakékoli Internetové stránky stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

9.11 Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany VLM posuzovány jako porušení těchto Podmínek a VLM je oprávněná Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám či odepření poskytnutí služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je VLM oprávněn uplatnit okamžitě.

9.12 V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů VLM tímto informuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup Uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s VLM, jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce Internetových stránkách.

9.13 Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem 19. 7. 2016. VLM si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění Uživatelů. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny těchto podmínek, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované podmínky zveřejněny na internetové stránce produktu či služby VLM. Souhlas s novým zněním podmínek vyjádří klient tím, že bude produkty a služby VLM nadále používat.

9.14 Tyto podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv smlouvy mezi klientem a VLM.

9.15 V případě obsahového rozdílu mezi smlouvou uzavřenou smluvními stranami a podmínkami má vždy přednost smlouva.

9.16 Tyto podmínky a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy.

VLTAVA LABE MEDIA a. s.
U Trezorky 921/2
Praha 5 - Jinonice - 158 00
tel.: +420 386 100 770
e-mail: online@vlp.cz

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky