Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Older x Younger, Oldest x Youngest (25)

Učte se angličtinu online s Kafe.cz a studiumONLINE.cz - každé pondělí, středu a pátek přinášíme videokurz pro začátečníky i mírně pokročilé. Dnes se podíváme stupňování přídavných jmen.

Gramatika

older x younger

2. stupeň přídavných jmen se tvoří pomocí koncovky ER

oldest x youngest

3. stupeň přídavných jmen se tvoří pomocí koncovky EST

Dialog

Well have you made up your minds? Tak, rozhodli jste se? (Vybrali jste?) 

Yes, I will have bean soup to start. Then I will have roast chicken. 

Ano, na začátek si dám fazolovou polévku. Pak si dám pečené kuře. 
That is a fine choice. What about you? To je dobrá volba. A vy? 
I'll have a salad to start and then I will try your spaghetti special.   Já si dám na začátek salát a pak zkusím špagety speciál. 
Would you like some wine with the meal? Dáte si k jídlu nějaké víno? 
Yes please. Please bring us a half-bottle of your house red wine.   Ano, prosím. Přineste nám půl láhve vašeho červeného vína. 
A half-bottle of the house red coming right up. I will also bring you some bread. Is there anything else you would like?  Hned Vám donesu láhev našeho červeného vína. Donesu Vám také chléb. Přejete si ještě něco? 
No that is all, thank you.   Ne, to je vše. Děkuji. 
So, tell me Peter, what are your parents doing these days?   Tak, řekni mi Petře. Co dělají teď tvoje rodiče? 
My Dad is still working. My Mom is enjoying working in the garden.  Můj otec stále pracuje. Maminka si užívá práci na zahradě. 
It seems they are both busy. Are they in good health?   Zdá se, že jsou oba zaneprázdnění. Jsou zdrávi? 
Yes, they are. How about your parents?   Ano, jsou. A co tvoji rodiče? 
My parents are away visiting their relatives in the East.  Moji rodiče jsou na návštěvě u příbuzných na východě.
Which relatives live there? Jací příbuzní tam bydlí? 
My mother's brother and sister live there. I am quite close to my uncle and aunt.  Bratr a sestra mé matky tam bydlí. Mám docela blízko ke strýci a tetě. 
Are they older or younger than your parents?   Jsou starší nebo mladší než tvoji rodiče? 
They are quite a bit older. They are still very active though.   Jsou o dost starší. Přesto jsou ale stále velmi aktivní. 
What do they do to stay active?   Co dělají, aby se udrželi aktivní? 
They have always had an active life. My uncle worked for a large company as a salesman. My aunt was a school teacher. They are both retired now.  Vždy měli aktivní život. Strýček pracoval jako obchodník ve velké společnosti. Moje teta byla učitelkou. Teď jsou oba v důchodu. 
Do they live in the city or in the country? Bydlí ve městě nebo na venkově?
They live in a beautiful house in the country, not too far from the city.   Bydlí v nádherném domě na venkově, nedaleko města. 
That must be nice. To musí být nádhera. 
Yes, they can go for walks in the forest for much of the year. In the winter they can ski.  Ano, mohou jít na procházky do lesa po většinu roku, v zimě lyžují. 
Do they miss the city? Chybí jim město? 
No, they are just 30 minutes by car from downtown. They can also take the train.  Ne, jsou jen 30 minut autem od centra města. Také mohou jet vlakem.  
Here comes our food. A tady je naše jídlo. 

 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Christmas´s song (26)

Učte se angličtinu online s Kafe.cz a studiumONLINE.cz - každé pondělí, středu a pátek přinášíme videokurz pro začátečníky i mírně pokročilé. Dnes tu…

Akční letáky